Via 3L teenuste üldtingimused

via3l_logistika teenuste üldtingimused Via 3l oü logo

Siit leiad info Via 3L teenuste üldtingimused teenuste osutamise tingimuste kohta.
Pane tähele, et erinevate teenuste puhul kehtivad täiendavad eritingimused, mille kohta leiab täpsemat teavet vastavate teenuste alapeatükkidest.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Via 3L OÜ (edaspidi: Via 3L) Teenuste üldtingimused (edaspidi: Üldtingimused) sätestavad Ladustamis-, Kaubaveo- ja muude Logistika teenuste osutamise korra ning tingimused.
1.2. Üldtingimused kohalduvad Lepingule sõltumata Lepingu sõlmimise vormist (nt e-kirja teel, muus vormis). Pooled võivad sõlmida Lepingu, mis reguleerib Poolte vahel kokkulepitud tingimusi ja mille alusel Via 3L osutab Kliendile püsivalt Teenust.
1.3. Teenuste osutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest, Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni (ELEA) üldtingimustest ja kauba ladustamisteenuse osutamise korral ELEA ladustamise üldtingimustest ning Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonist (CMR).

2. MÕISTED

2.1. Kauba Omanik – juriidiline isik, kes on sõlminud lepingu Teenuste osutamiseks Via 3L poolt;
2.2. Teenused – Via 3L poolt Kliendile osutatav Ladustamis-, Kaubaveo- ja muu Logistika teenus. Teenuse mõiste kohaldub ka teenusele, mis ei ole Ladustamis-, Kaubaveo- ja muu Logistika teenuse mõistega hõlmatud kuid mille osutamises oli Poolte vahel kokku lepitud või mitte, kuid mille osutamine on vajalik nt suurema kahju vältimiseks või vähendamiseks;
2.3. Kaup – on Kliendile kuuluv nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud ese, mis antakse Via 3L`i vastutavale hoiule ja/või Kaubaveole;
2.4. Kauba Saajad – Kauba Omaniku kliendid kellele Via 3L väljastab ja toimetab Kauba vastavalt Kauba Omanikult või – Saajalt tulnud tellimustele ning kellel on õigus Kaup vastu võtta;
2.5. Tellimus – Kauba Omaniku või Kauba Saaja poolt Via 3L`le esitatud korraldus Teenuse osutamiseks;
2.6. Teenustasu  – Poolte poolt kokkulepitud tasud osutatavate Teenuste eest;
2.7. Veograafik – Kaupade tarne ajad päevade, piirkondade ja Kauba temperatuuride lõikes;
2.8. SKU – SKU all mõistavad pooled igat laoarvestuses eraldi tootekoodi all arvestatavat toodet.
2.9. Hoiukoha all mõistetakse Kauba aluse kohta või eraldi märgistatud peenkauba riiulit;
2.10. Aktiivkoht – on toote unikaalne komplekteerimiskoht, kust teostatakse kauba komplekteerimist. Aktiivkohast teostatakse tüki või kasti kaupa toodete komplekteerimist FEFO printsiibil;
2.11. Passiivkoht – on kaupade reserv laokohad laos;
2.12. Peenkauba riiul – Kauba asukoht kaupadele, mis oma parameetritelt vajavad hoiustamist väiksemal pinnal. Kauba arvestus peenkaubariiulitel käib kuupmeetri põhiselt (m3).
2.13. Veovahend – Veovahendi all loetakse veokit, millega kaubavedu teostatakse (kaubik, tagaluuk, poolhaagis).
2.14. Laadimiskoht – Tellimuses nimetatud Saadetise peale- või mahalaadimiskoht. Laadimiskoht peab olema kõva kattega, sileda pinnaga, kaldeta ja astmeteta pind, mis asub teetasapinnal või Via3L sõiduki tagaluugiga samal kõrgusel.

3. TEENUSTE OSUTAMINE

3.1. KAUBA VASTUVÕTT

3.1.1. Kauba Omanik kohustub Via 3Lle edastama Ostutellimuse saabuva kauba kohta järgmistel viisidel: elektroonilisel kujul kokkulepitud formaadis EDI kanaleid pidi või manuaalselt e-kirja teel klienditeenindus@via3l.eu.
3.1.2. Ostutellimuse elektroonilise kuju mõiste all mõeldakse info saatmist .xml; .csv formaadis (lisatud link Via3L kodulehele).
3.1.3. Kauba Omanik tarnib Kaubad vastuvõtmiseks vajalike saatedokumentidega (veoseleht, arve/saateleht).
3.1.4. Saabuvate kaupade osas peab Kauba Omanik edastama info vähemalt 3 tööpäeva ette.
3.1.5. Tarnitav Kaup peab vastama Kauba Omaniku poolt saadetud saatedokumentidele.
3.1.6. Kauba Omanik toimetab Kaubad Via 3L lattu EUR mõõdus (1200 x 800 mm) alustel kõrgusega kuni 2200 mm ja kaaluga kuni 1000 kg.
3.1.7. Käsitsi laadimist vajavate Kaupade osas teavitab Kauba Omanik Via 3Lt ette vähemalt 7 tööpäeva.
3.1.8. Tarnitavad Kaubad on korrektselt pakendatud ja kaubaalusele kinnitatud, Kaubad on kaubaalusel sirged ja komplektsed.
3.1.9. Tarnitavad Kaubad peavad olema markeeritud. Kaubad on tuvastatavad triipkoodi järgi ning Kaupade pakendid (kastid või plokid) on markeeritud loetavalt, sisaldades Kauba nimetust, Kauba ja kasti triipkoodi (EAN13; EAN128; SSCC), kasti kogust tükkides, partiid (kui on nõutav) ning parim enne kuupäeva. Pakendid on asetatud alusel nii, et markeering on nähtaval (sildid väljapool).
3.1.10. Kauba Omanik kohustub tagama iga järgneva tarnega Kaupu mis on pikema või sama säilivusajaga, mis on saadetud Via 3L lattu eelnevatel kordadel.
3.1.11. Kui ühel Kaubaalusel on erineva säilitustähtajaga kaubad, siis need peavad olema selgelt eraldatud ja märgistatud.
3.1.12. Via3L eeldab, et kõik saabuvad Kaubad on nõuetekohaselt ja vastavalt EV seadusandlusele markeeritud, juhul kui Kaubad vajavad markeerimist, siis on Kauba Omanik kohustatud sellest Via3L-i ette teatama vähemalt 7 tööpäeva.
3.1.13. Tarnitavad Kaubad on veovahendis ligipääsetavad laadimissilla kaudu. Kaubad, mis takistavad laadimist, liigutab autojuht ise eest ning laadib autosse tagasi.

3.2. TOOTEKAARDID

3.2.1. Uute Kaupade puhul saadab Kauba Omanik Via 3Lle vähemalt 5 tööpäeva ette tootekaardi info, kokkulepitud formaadis (.xml; .csv; .xlsx; .xls). (lisatud link Via3L kodulehele).
3.2.2. Olemasolevate Kaupade osas, kui muutuvad Kauba andmed (näiteks kogus pakendis, kogus alusel, kaal, uus EAN, nimemuutus  jne) siis on Kauba Omanik kohustatud saatma sellise info ette vähemalt 5 tööpäeva kokkulepitud formaadis (.xml; .csv; .xlsx; .xls). (lisatud link Via3L kodulehele).

3.3. KAUBA LADUSTAMINE

3.3.1. Via3L arvestab standardina hoiukoha määramisel EUR mõõdus alust mõõtudega 1200 x 800 mm.
3.3.2. Via3L arvestab alusekoha kõrguse määramisel sissetuleva aluse kõrgust koos kaubaalusega, millele liidetakse juurde tõste teostamiseks vajalik 150 mm.
3.3.3. Hoiukoha kõrguse järgi hinnastamine toimub vastavalt saabunud kauba kõrguse alusel.
3.3.4. Aktiivkohtade ja kaubanimetuse (SKU) arvestamisel lähtutakse põhimõttest, et kui Kaup on laoseisust lõppenud (0 kogus laos), siis antud Aktiivkoht on broneeritud edasi antud Kaubale.
3.3.5. Kauba Omanik teavitab sortimendist väljuvatest Kaupadest Via3L-i ette vähemalt 30 päeva e-kirja teel klienditeenindus@via3l.eu, esitades sortimendist väljuva tootekoodi, toote nimetuse ja EAN koodi. Selle teavituse alusel Via3L vabastab Aktiivkoha ja Kaubanimetuse (SKU) arvestusest antud Kaupade aktiivkohad.
3.3.6. Peenkauba riiuliks loetakse asukohta maksimaalse mahuga 0,48 m³.
3.3.7. Kaubad, mis ohustavad ja võivad kahjustada teisi Kaupu (lekkivad purgid jms.) kantakse laoarvestusest maha ja tuleb hävitada viivitamatult. Praak Kaubad kantakse praagilattu.

3.4. KAUBA KOMPLEKTEERIMINE JA VÄLJASTUS

3.4.1. Kauba Omanik või Kauba Saaja edastab Tellimused Via3L-le väljuva kauba kohta elektroonilisel kujul. Elektroonilise kuju mõiste all mõeldakse info saatmist .xml; .csv või muul analoogses formaadis EDI kanaleid pidi.
3.4.2. Kauba Omanik on kohustatud edastama Tellimused vastavalt Via 3L poolsele Veograafikule, mis on leitav siit  (lisatud link Via3L kodulehele).
3.4.3. Iga saabunud Tellimuse kohta edastab Via3L tellimuse kinnituse ja Kauba Omanik kohustub koheselt teavitama VIA3L-i kui tellimuse kinnitust ei ole Kauba Omanikuni  jõudnud (1h jooksul).
3.4.4. Via3L komplekteerib kõik Tellimused põhimõttel FEFO ( First Expiry First Out) (v.a. suuremas koguses tagastused mis ei mahu lao aktiivkohtadele ja pannakse passiivkohtadele) või säilivusaja puudumisel FIFO (First In First Out) toodete seast, mis on vastu võetud ja ladustatud alusekohale.
3.4.5. Via3L käsitleb kõiki Tellimustele lisatud kommentaare, kindla reegli alusel säilivusajaga (nt. ⅔ kauba elueast jne) või kindla Partiiga Kaupade väljastamist eranditena.
3.4.6. Kõik Tellimused mida FEFO reeglite alusel komplekteerida ei saa, käsitletakse kui eritingimusega komplekteerimist.
3.4.7. Via3L arvestab standardina, et ühes Aktiivkohas võib olla kuni 2-e erineva partiiga Kaupa (1 SKU), juhul kui seal on rohkem kui kaks partiid, siis käsitletakse sellist Kauba komplekteerimist eritingimusena.

3.5. KAUBA JAOTUSVEDU

3.5.1. Via3L tarnib Kauba Kaubad Saajale vastavalt saabunud Tellimustele  Via3L-i Tellimuse- ja Veograafiku alusel. Kaubad tarnitakse Kauba Saajale Veograafikus fikseeritud päeva jooksul kella 8:00 – 18:00ni, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti.
3.5.2. Kauba Saaja poolne laadimiskoht peab olema vabalt ligipääsetav Kaubiku või sellest suurema veovahendiga. Mahalaadimiseks loetakse saadetise laadimist sõidukilt ja selle asetamist sõiduki kõrvale või estakaadile kuni 6 meetri kaugusele.
3.5.3. Maksimaalseks laadimise ajavahemikuks Kauba Saaja juures loeb Via3L 15 min. Pikema ooteaja puhul rakendub ooteaja tariif.
3.5.4. Kui Via3L-l ei ole võimalik Kaupa üle anda Kauba Saajale siis käsitletakse sellist vedu kui Tühisõitu mille eest Via3L-l on õigus nõuda tasu.
3.5.5. Kauba kättetoimetamise kinnitamiseks on Kauba Saaja poolt puutetundlikul ekraanil ja/või paberkandjal allkirjastatud vastav tarnekinnitus. Tarnekinnitus sisaldab informatsiooni Kauba Saaja nime, allkirja ning Kauba kättetoimetamise kuupäeva kohta. Tarnekinnitusega ei loeta kaubakoguse vastavust arvele kinnitatuks.
3.5.6. Via3L tarnib väljuvad Tellimused oma jaotusveo logistikaga, kus need saadetakse Kauba Saajatele vastavalt Via3L Veograafikutele.
3.5.7. Erandjuhuna on lubatud ka “ise järgi” Tellimused (väljastus laost), kuid sellistest juhtudest on Kauba Omanik kohustatud ette teatama vähemalt 2 tööpäeva.
3.5.8. Via3L-l on õigus teha ühepoolselt muudatusi Tellimuse- ja Veograafikus, teatades sellistest muudatustest ette 2 (kaks) nädalat enne nende jõustumist.

4. KÜTUSE LISATASU

4.1. Kütuselisa arvestuse alused
4.1.1. Kütuselisa aluseks on Circle K Eesti AS tanklates müüdava diislikütuse jaehind.
4.1.2. Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsiendiga 0,40* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%. *Koefitsient kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.
4.1.3. Via 3L teavitab kütuse lisatasust kuu lõikes oma veebilehel või kirjalikus vormis hiljemalt jooksva kuu 3.ndaks (kolmandaks) tööpäevaks.
4.1.4. Kütuse lisatasu liidetakse transpordi teenuste netosummale (summa ilma käibemaksuta).
4.1.5. Diislikütuse baashind: 1,128 €/liiter, millele vastab kütuse lisatasu baas 0,00%.

5. POOLTE VASTUTUS JA SELLE PIIRANGUD

5.1. Via 3L vastutab tema valduses oleva Kauba kaotsimineku, Kauba väärtuse vähenemise ja Kauba kahjustumise eest. Via 3L ei vastuta kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest Kauba käitlemisel, kui Kaup ei ole Via 3L-i või tema vedaja valduses.
5.2. Kauba kaotsimineku  või  Kauba väärtuse vähenemise või selle kahjustamise eest makstavat hüvitist arvutatakse Kauba sisseostuhindade alusel. Via 3L ei ole kohustatud Kauba Omanikule maksma peale Kauba sisseostuhinna muud hüvitist. Kui Via 3L on täielikult hüvitanud kauba väärtuse, kuulub Kauba omandiõigus Via 3Lle. Transpordi teenuse osutamisel lähtutakse SDR vastutusest, mis on toodud punktis 5.8.
5.3. Via 3L ei vastuta eelkõige juhul, kui Kauba kaotsimineku, Kauba väärtuse vähenemise, Kauba kahjustumise või Kauba kohaletoimetamisega viivitamise on põhjustanud:
5.3.1. Kauba Omaniku eksimus või hooletus;
5.3.2. Kauba Omanik või tema nimel tegutsev isik, kes on Kaupa peale või maha laadinud või muul viisil käidelnud;
5.3.3. kauba omadustest tulenev  kahjustumine, kui Via 3L ei saanud nende asjaolude tekkimist vältida ja selliseid tagajärgi ära hoida;
5.3.4. viivitus, mis on põhjustatud vääramatu jõu asjaolust.
5.4. Kui Kauba vedudel on Via 3L kohustatud maksma vedajale või kolmandatele isikutele Kauba poolt põhjustatud avariimaksu või kahjuhüvitist, on Kauba Omanik kohustatud hüvitama sellest tekkiva kahju Via 3L-le.
5.5. Kauba Saajale Kauba üleandmisega viivitamise korral on Via 3L kohustatud Kauba Omanikule tema nõudel hüvitama sellega põhjustatud otsese kahju, kuid mitte rohkem, kui 5%-i Teenuse eest makstavast Teenustasust ühe juhtumi kohta. Hüvitist ei pea maksma, kui viivitamine ei olnud põhjustatud Via 3L süül.
5.6. Poolel on õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral viivisintressi 0,05%-i võlgnetavast summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
5.7. Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmata jätmisel enam kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva või kui varem on tekkinud põhjendatud alus kahelda kauba Omaniku suutlikkuses tasuda oma sissenõutavaks muutunud rahalisi kohustusi on Via 3L-l õigus peatada Teenuste osutamine ja keelduda Kauba Omanikule kuuluva Kauba üleandmisest Kauba Omanikule, vedajale või Kauba Saajale, kuni Teenustasu võla tasumiseni (edaspidi nimetatud Pant). Kui Kaup läheb kaotsi või hävib, on Via 3Ll õigus Pantida ka kindlustusandja või vedajate või muu isiku makstav hüvitis ja Kauba saatedokumendid. Pandi kohaldamisele ja Panditud Kauba realiseerimisele võla katteks kohaldavad pooled ELEA üldtingimusi. Kauba realiseerimise aja, koha ja viisi võib valida Via 3L.
5.8. Veo teenusega seotud vastutuse maksimummäär:
5.8.1.  Via 3L vastutus on piiratud vastavalt CMR konventsioonile 8,33 SDR-iga kadunud või kahjustunud Saadetise iga kilogrammi kohta.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1. Via 3L järgib isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitseseadusi, rahvusvahelisi andmekaitset käsitlevaid õigusakte ning pädevate andmekaitseasutuste poolt väljastatud sätteid, korraldusi, juhiseid ja soovitusi.
6.2. Via 3L töötleb järgnevaid isikuandmeid:
6.2.1. Kliendi, Saatja ja Saaja kontaktandmed (nimi, aadress, asukoht, telefoninumber, e-posti aadress);
6.2.2. Kliendi makseandmed;
6.2.3. Kampaaniates osalemisel osaleja kontaktandmed ja muu esitatud teave.
6.3. Isikuandmeid töödeldakse põhimõtetes toodud viisil ja vajalikus ulatuses teenuste osutamiseks, s.o. Saadetiste vastuvõtmiseks, sorteerimiseks, transportimiseks, tollimiseks ja kättetoimetamiseks. Muudel juhtudel, s.o. turunduskampaaniate ja loosimiste läbiviimiseks, töötleb Via 3L isikuandmeid Kliendi nõusolekul.
6.4. Teenuse osutamise raames on lubatud isikuandmete edastamine ilma täiendava Kliendi poolse vastava lisaloata:
6.4.1. Via 3L alltöövõtjatele, keda kasutatakse Teenuse osutamisel;
6.4.2. Isikutele ja asutustele, kellele on edastamine vajalik valitud Teenuse osutamiseks või on nõutud seaduse alusel või avalike huvide kaitseks.
6.5. Via 3L säilitab isikuandmeid nii kaua kui on vajalik eesmärgi saavutamiseks või seadustes ettenähtud tähtajani.
6.6. Via 3L rakendab asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi kaitsemeetmeid, et oleks tagatud isikuandmete töötlemisel vajalik turvalisuse tase.
6.7. Kliendil on seoses tema isikuandmete töötlemisega õigus:
6.7.1. Saada Via 3L-lt teavet oma isikuandmete ja nende kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
6.7.2. Nõuda Via 3Llt seaduses sätestatud juhtudel oma isikuandmete kasutamise lõpetamist ning parandamist, sulgemist ja kustutamist;
6.7.3. Nõustuda või keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil, teavitades sellest Via 3L-i;
6.7.4. Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

7. TEENUSTE ÜLDTINGIMUSTE MUUDATUSTEST

7.1. Teenuste üldtingimused kehtestab Via 3L, kes võib neid ühtlasi ühepoolselt muuta, sh kui
7.1.1.   selle tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises;
7.1.2.   võetakse kasutusele uus Teenus, muudetakse Teenust või lõpetatakse senise Teenuse pakkumine;
7.1.3.  muudatused tulenevad Klientide korduvast tagasisidest;
7.1.4.  Via 3L suhtes jõustub kohustav kohtulahend või haldusakt muudatuste sisseviimiseks;
7.1.5.  esinevad muudatused Via 3L-i töökorralduses;
7.1.6.  toimuvad tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Teenuste kvaliteeti ja/või turvalisust, või
7.1.7.  esinevad muud ettenägematud asjaolud, mille tagajärjel saab mõistlikult eeldada muutmise vajadust.
7.2.  Via 3L teavitab Teenuste üldtingimuste muutmisest Via 3L veebilehe (www.via3l.eu) vahendusel vähemalt 14 päeva enne muudatuse jõustumist. Kauba Omanikku eraldi muudatustest ei teavitata. Jõustunud muudatused ei kehti Teenusele, mis on tellitud ja mille eest on tasutud enne muudatuse jõustumist, välja arvatud, kui Via 3L on selgesõnaliselt sätestanud teisiti või kui muudatused ei mõjuta Teenuse kasutamist ega kahjusta Klienti ebamõistlikult.