Via 3L KESKKONNAPOLIITIKA

OÜ Via 3L on logistikateenuseid pakkuv ettevõte, mis asutati 2001. aastal. Keskkonnapoliitika on meile tähtis, sest oleme suure mõjuga logistikateenuse pakkujaid kohalikul turul, pakkudes erinevaid logistikat toetavaid teenuseid tööstusettevõtetele, tootjatele ning maaletoojatele. Meie põhiteenused on laoprotsessid, kaupade logistiline käitlemine, ladustamine ja lisaväärtusteenused, tollindus ning sisse ostetav transporditeenus. Tagamaks kaupade käitlemise, ladustamise ja lisaväärtusteenuste nõuetele vastavuse, kliendisõbralikkuse, kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise ja laiemas plaanis ettevõtte efektiivsuse, oleme välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelistele standarditele ISO 14001:2015 vastava juhtimissüsteemi. Peame oma tegevuses arvestama ümbritsevat keskkonda.
Keskkonnahoidlik tegevus on üks meie peamisi huvisid ja pikaajalise äritegevuse vältimatu eeltingimus.

KESKKONNAPOLIITIKA PEAMISED KESKKONNAALASED PÕHIMÕTTED

 • Tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine; 
 • Tegutseda vastavuses kehtivatele seadustele, määrustele ja standarditele. Teha koostööd ametkondadega ja teiste organisatsioonidega, kaitsmaks loodusressursse ja keskkonda; 
 • Arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
 • Pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise; 
 • Kindlustada juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardi ISO 14001:2015 nõuetele ning juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside pidev parendamine; 
 • Hoida keskkonnasõbralikkust nii büroos kui laos;
 • Vähendada jäätmeteket ning õhu-, vee- ja pinnasereostust. Tagada oma jäätmete käitlemine keskkonnale ja inimesele ohutul viisil;
 • Võtame kasutusele abinõud, mis aitavad tööks vajalikke ressursse – eelkõige energiat, vett, ja paberit – säästlikult kasutada;
 • Transpordivahendite kasutamisel teeme samme, mis aitavad vähendada süsinikdioksiidi heidet;
 • Teavitada kõiki töötajaid ja alltöövõtjaid nende tegevusest tulenevast võimalikust keskkonnamõjust ja meie keskkonnapoliitika nõuetest.

KESKKONNAJUHTIMINE - KÄSITLUSALAD JA HUVIPOOLED

Käsitlusala

 • Kaupade käitlemine
 • Kaupade ladustamine
 • Kaupade transpordi korraldamine
 • Laologistika lisaväärtusteenused

Huvipooled

 • Kaupade tarnijad
 • Kaupade saajad
 • Meie töötajad ja lepingulised partnerid
 • Meie tegevuskohtade lähimad naabrid ja lähielanikud
 • Kohalik omavalitsus (KOV)
 • Riik

Via 3L OÜ tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähenemise kui ühe osa meie ettevõtte üldisest strateegiast saavutame kõigi töötajate aktiivse osalemisega ja kohustusega pidevalt oma keskkonnaalast tegevust täiustada. 

Käesolev keskkonnapoliitika on edastatud ja selgitatud kõikidele ettevõtte töötajatele ning on avalik dokument kõigile asjast huvitatutele.

Projekt „OÜ Via 3L varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest. Projekti eesmärgi saavutamiseks rajatakse päikeseelektrijaam koos elektrienergia salvestusseadmega, mille kasutuselevõtmise tulemusena väheneb suuresti elektrivõrgust tarbitava fossiilkütustest toodetava elektrienergia hulk ja paraneb ettevõtte varustuskindlus.

Toetuse summa:

177 000 €

rahastanud EU
road