logo sinine EE harta 768x242 1 mitmekesisus

Võttes arvesse, milline on Eesti ühiskonna mitmekesisus; teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete ja organisatsioonide edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele; tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud;

Oleme kokku leppinud järgnevas

  • Väärtused, mida oma organisatsioonis hindame on teineteise austamine, mitmekesisus ja võrdse kohtlemise põhimõte.
  • Tõstame organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise.
  • Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.
  • Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas.
  • Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest.
  • Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel.
  • Loome oma organisatsioonis töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.
  • Sõnastame oma organisatsioonis põhimõtted võrdse kohtlemise valdkonna edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks ning tagame nende järjepideva ja tulemusliku edendamise viisil, mis kaasab erineva tausta, kvalifikatsiooni ja kogemusega töötajaid.
  • Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.
  • Anname teada nii töötajatele, klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel.
Urmas Uudemets mitmekesisuse kokkuleppega liitumas mitmekesisus
Urmas Uudemets mitmekesisuse kokkuleppega liitumas

Slide ISO 22000 Via 3L ettevõte jätkusuutlikkus mitmekesisus 3PL logistika Laoteenused aktsiisilao jaotusvedu Kleepimine elektrooniline andmevahetus laadimisaja broneerimine ISO 14001 Via 3L ettevõte jätkusuutlikkus mitmekesisus 3PL logistika Laoteenused jaotusvedu aktsiisilao Kleepimine elektrooniline andmevahetus laadimisaja broneerimine