ISO 14001:2015

iso 14000
iso 14000

OÜ Via 3L KESKKONNAPOLIITIKA

OÜ Via 3L on logistikateenuseid pakkuv ettevõte, mis asutati 2001. aastal. Oleme üks suuremaid logistikateenuse pakkujaid kohalikul turul, pakkudes erinevaid logistikat toetavaid teenuseid tööstusettevõtetele, tootjatele ning maaletoojatele. OÜ Via 3L põhiteenused on laoprotsessid, kaupade logistiline käitlemine, ladustamine ja lisaväärtusteenused, tollindus ning sisse ostetav transporditeenus. Tagamaks kaupade käitlemise, ladustamise ja lisaväärtusteenuste nõuetele vastavuse, kliendisõbralikkuse, kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise ja laiemas plaanis ettevõtte efektiivsuse, oleme välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelistele standarditele ISO 14001:2015 vastava juhtimissüsteemi. Peame oma tegevuses arvestama ümbritsevat keskkonda ja oleme eeskujuks võtnud keskkonnapoliitika põhimõtted. Keskkonnahoidlik tegevus on üks meie peamisi huvisid ja pikaajalise äritegevuse vältimatu eeltingimus.

Meie peamised keskkonnaalased põhimõtted

  • Tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
  • Tegutseda vastavuses kehtivatele seadustele, määrustele ja standarditele. Teha koostööd ametkondadega ja teiste organisatsioonidega, kaitsmaks loodusressursse ja keskkonda;
  • Arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
  • Pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
  • Tagada juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardi ISO 14001:2015 nõuetele ning juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside pidev parendamine;
  • Tagada keskkonnasõbralikkus nii büroos kui laos ja lähtuda keskkonnapoliitika põhimõtetest;
  • Vähendada jäätmeteket ning õhu-, vee- ja pinnasereostust. Tagada oma jäätmete käitlemine keskkonnale ja inimesele ohutul viisil;

Slide ISO 22000 Via 3L ettevõte jätkusuutlikkus mitmekesisus 3PL logistika Laoteenused aktsiisilao jaotusvedu Kleepimine elektrooniline andmevahetus laadimisaja broneerimine ISO 14001 Via 3L ettevõte jätkusuutlikkus mitmekesisus 3PL logistika Laoteenused jaotusvedu aktsiisilao Kleepimine elektrooniline andmevahetus laadimisaja broneerimine